1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid: Stichting Vooruitgang Door
    Zelfwerkzaamheid , verder te noemen VDZ, is verstrekker van Taaltrajecten;
b. Bevoegd gezag: het Bestuur VDZ;
c. Vertrouwenspersoon c.q. cursuscoördinator : persoon die namens het bestuur
    de Taaltrajecten coördineert en het contact onderhoudt met deelnemers;

b. Klachtencoordinator: De persoon die de klacht behandelt;

c. Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij een
    besluit of gedraging van een organisatorische eenheid, medewerker of
    deelnemer onder verantwoordelijkheid van VDZ;

d. klager: een belanghebbende die een melding heeft gedaan bij de
    vertrouwenspersoon of een klacht heeft ingediend bij de klachtencoördinator;

e. verweerder: de organisatorische eenheid of persoon tegen wie de klacht is
    gericht;

f. klacht: een melding over gedragingen of beslissingen van de organisatie,
   een medewerker of een deelnemer onder verantwoordelijkheid van VDZ.

 

2. Afhandeling van klachten

Artikel 2

Indien een werknemer, deelnemer, opdrachtgever of bij het Taaltraject betrokken derden klachten heeft over genomen of voorgenomen besluiten, gedragingen en/ of uitlatingen van de werkgever/ trajectuitvoerder en hier melding van wil maken, kan betrokkene zich melden tot het Bevoegd gezag.
Er wordt middels bemiddeling getracht tot een oplossing te komen.
Als dit niet leidt tot een gewenste oplossing, kan klager zich wenden tot de Commissie van Arbitrage.

2.1

Het Bevoegd gezag heeft de volgende taken:

a. het coördineren, administreren en volgen van de klachtenprocedure extensief
    en intensief.

b. het op verzoek van de klachtgerechtigde verstrekken van informatie over het
    klachtenreglement, dan wel het verlenen van advies en/of bemiddeling bij het
    tot een oplossing brengen van de klacht.

c. het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak over
    de (on) gegrondheid van de klacht.

d. het signaleren van kwaliteitstekorten en bevorderen van de kwaliteit van de
    dienstverlening op basis van de signalen, ontvangen uit de behandelde
    klachten.

e. het op verzoek van de vertrouwenspersoon behandelen van interne klachten.

f. de klachtencoördinator draagt zorg voor een jaarlijkse algemene rapportage
    van de aard, inhoud en uitkomst van deze klachten.

2.2

De klachtencoördinator heeft ter uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden:

a. de beantwoording verlangen van de aan klachtgerechtigde gestelde vragen.

b. het coördineren en controleren van de uitvoering van de klachtenprocedure. 

c. het oproepen en horen van personen die direct betrokken zijn bij de
    ingediende klacht; in voorkomende gevallen klachtgerechtigden verwijzen
    naar de geëigende instanties.

d. een klacht niet in behandeling te nemen wanneer deze kennelijk ongegrond is.

 

3.Termijnen bij de behandeling van een klacht

Artikel 3

1. Men kan kennis nemen van het reglement via de website en bij het tekenen  
    van het contract, dat men redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van dit
    reglement.

2. De klacht dient schriftelijk middels het klachtenformulier ingeleverd te worden
    bij VDZ.

3. De klacht wordt in alle gevallen behandeld door de klachtencoördinator uit het
    voorgaand artikel.

4. De klager krijgt binnen 14 (veertien) dagen bericht van ontvangst van de
    klacht.

5. De klager en diegene over wie is geklaagd worden binnen 4 (vier) weken na
    indiening van de klacht, door de klachtencoördinator in kennis gesteld over
    haar oordeel.

6. Het oordeel kan tevens voorzien worden van aanbevelingen.

7. Een klacht wordt binnen 6 (zes) weken na de ontvangstdatum afgehandeld en
    het besluit aan klager en diegene over wie is geklaagd schriftelijk
    medegedeeld.

8. Bij afwijking van de bovengenoemde termijn doet de klachtencoördinator
    daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en degene over wie
    is geklaagd onder vermelding van de termijn waarbinnen de
    klachtencoördinator haar oordeel over de klacht zal uitbrengen.

9. De klager en degene over wie is geklaagd worden in alle gevallen door de
    klachtencoördinator in de gelegenheid gesteld mondeling en/of schriftelijk een
    toelichting te geven op de gedraging en of uiting waarover is geklaagd. Zowel
    klager als degene over wie is geklaagd, kunnen zich bij de behandeling van de
    klacht laten bijstaan.

10. VDZ deelt de klager en de klachtencoördinator binnen 1 (één) maand na
      ontvangst van het oordeel van de klachtencoördinator schriftelijk mee of zij
      naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen.

11. Bij afwijking van de termijn van 1 (één)  maand, doet VDZ mededeling
      daarvan met redenen omkleed, aan de klager en de klachtencoördinator,
      onder vermelding van de termijn waarbinnen VDZ zijn standpunt aan hen
      kenbaar zal maken.

12. Deelnemers aan het Taaltraject kunnen de rechtbank en/of sector,
      schriftelijk verzoeken VDZ te bevelen dit reglement na te leven.
      Een verzoeker die niet vooraf schriftelijk aan VDZ heeft verzocht te handelen
      overeenkomstig hetgeen in het verzoekschrift is verzocht en VDZ daarbij niet
      een redelijke termijn heeft gegeven om aan dat verzoek te voldoen, wordt
      niet-ontvankelijk verklaard.  

13. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de
     beschikking krijgt over de gegevens, waarvan hij het vertrouwelijke karakter
     kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van
     ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
     geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behalve
     voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit
     zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot bekendmaking
     voortvloeit. 

4.Geheimhoudingsplicht

Artikel 4

De klachtencoördinator, de vertrouwenspersoon  c.q. de cursuscoördinator en alle andere partijen betrokken bij de procedure, hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen uit hoofde van hun functie, dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden. 

5.Vertrouwenspersoon c.q. cursuscoördinator: procedure intern

Artikel 5

Indien een werknemer klachten heeft over genomen of voorgenomen besluiten, gedragingen en/ of uitlatingen van een collega, zijn/ haar meerdere of het Bevoegd gezag en hier melding van wil maken kan betrokkene zich richten tot de vertrouwenspersoon.

a. VDZ beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als
    aanspreekpunt bij interne klachten.

b. Het Bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon c.q.
    cursuscoördinator.

c. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden
   bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot
   het indienen van een klacht bij de klachtencoördinator. Hij begeleidt de klager
   desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het
   doen van aangifte bij politie of justitie.

d. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke
    zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding
    van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet
    nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 

6.Klachtenregister

Artikel 6

1. VDZ zal een klachtenregister bijhouden, waarin het aantal en de aard van de
    door de klachtencoördinator behandelde klachten worden gerapporteerd

2. De klacht dient als volgt geregistreerd te worden:

a. Datum van binnenkomst van de klacht;

b. Datum van ontvangstbevestiging;

c. De behandelaar van de klacht;

d. De uitkomst van de afhandeling;
    Datum waarop de klacht is afgehandeld.

3. Eén keer per jaar worden de geregistreerde klachten gerapporteerd aan en  
    geëvalueerd door het Bevoegd gezag.

7.Slotbepalingen

Artikel 7

1. VDZ stelt alle belanghebbenden op de hoogte van dit reglement en draagt
    zorg voor een goede toegankelijkheid van dit reglement.

2. Het klachtenreglement is op aanvraag beschikbaar en te downloaden vanaf
    de website: www.vdz.nu.

3. Het klachtenformulier maakt deel uit van het klachtenreglement en is op
    aanvraag beschikbaar en te downloaden van de website: www.vdz.nu.

4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Bevoegd gezag.  

5. Partijen dragen de eigen kosten, waaronder begrepen de kosten van bijstand
    door een gemachtigde.


Bijlage: Klachtenformulier