Privacyreglement Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid

Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid (verder te noemen VDZ) hecht veel waarde aan uw privacy en aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.
VDZ waarborgt deze privacy door strikte naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB).
Indien u deelneemt aan een Taaltraject van hierna te noemen: VDZ) zullen op beperkte schaal persoonsgegevens worden verwerkt.
VDZ zal dan ook zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens omgaan.
In dit document legt VDZ u graag helder en transparant uit wat er wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens en met welk doel.

Artikel 1: Doel van de verwerking

1. VDZ verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

    - Communicatie met de cursist in het kader van de uitvoering van de overeengekomen
      Taaltrajecten;

    - Gegevensuitwisseling met gemeentelijke instanties en andere organisaties, die voor
       hun cliënten/medewerkers diensten inkopen en of een cursist heeft aangemeld;
    - Gegevensuitwisseling met de organisatie die een audit uitvoert ten behoeve van de
      verkrijging van een certificering en of kwaliteitsbewaking;
    - Gegevensuitwisseling met organisaties die VDZ op verzoek van de cursist dient te
      benaderen;

    - Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (zoals fiscaal en sociaal
      verzekeringsrechtelijke wetgeving);

    - Het voeren van een accurate (financieel) administratieve organisatie.

Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens

1. VDZ verwerkt slechts die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van
    voornoemde doelstellingen.
    De verwerking door VDZ beperkt zich tot de volgende categorieën van
    persoonsgegevens:

• Algemene persoonsgegevens;

• Het Burgerservicenummer (BSN) voor zover noodzakelijk ter uitvoering van
   wettelijke voorschriften;

• Gegevens inzake nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens;

• Gegevens inzake uitkering, opleiding, werk en taalbeheersing;

• Gegevens inzake persoonlijke omstandigheden zoals kinderen en informatie ten
   behoeve van adequate registratie van en bewijsvoering voor de reden van
   beëindiging van de cursus.

Artikel 3: Bewaring en vernietiging van gegevens

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk
    maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de  
    verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens
    worden verwerkt.

2. Binnen 4 (vier) maanden na het beëindigen van het contract met de cursist
    worden alle gegevens vernietigd.

3. Vernietiging van persoonsgegevens vindt niet plaats indien en voor zoverre in
    redelijkheid kan worden aangenomen dat de gegevens hun belang ten
    behoeve van het doel van de vastlegging nog niet hebben verloren, dan wel
    een wettelijk voorschrift dit verbiedt.

Artikel 4: Toegang tot de persoonsgegevens

1. Medewerkers van VDZ hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens en de
    bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens voor zover dit voortvloeit uit de
    aan hun opgedragen taken en werkzaamheden.

2. De medewerkers die op grond van het bepaalde in lid 1 toegang hebben tot de
    persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

Artikel 5: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

1. Verstrekking van gegevens aan derden geschiedt slechts voor zover dit
    overeenkomt met het doel waarvoor ze zijn verzameld. VDZ gerechtigd al die
    gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering
    van de overeenkomst met de cursist en de bewaking van de vorderingen van
    de cursist.

2. Desgevraagd kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan personen of
    instanties met het oog op het verrichten van wetenschappelijk en statistisch
    onderzoek, voor zover bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen
    dat de persoonlijke levenssfeer van cursist niet onevenredig wordt geschaad.

3. Persoonsgegevens worden niet buiten Nederland doorgegeven.

Artikel 6: Beveiligingsplicht

1. VDZ treft maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, zowel in
    opgeslagen toestand, als tijdens vervoer of transmissie. Deze maatregelen
    houden ten minste voorzieningen in tegen:

a. een beschadiging of verlies van persoonsgegevens

b. een onbevoegde wijziging van persoonsgegevens;

c. een ontvreemding van persoonsgegevens;

d. een kennisneming van persoonsgegevens door onbevoegden;

e. onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 7: Rechten van cursist

1. Iedere cursist heeft het recht op kennisneming of zijn betreffende
    persoonsgegevens worden verwerkt. VDZ zal de desbetreffende cursist binnen
    2 (twee) weken schriftelijk laten weten of VDZ inderdaad persoonsgegevens
    van de desbetreffende cursist verwerkt.

2. Voordat VDZ een mededeling doet als bedoeld in lid 1 van dit artikel, waartegen een
    derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt VDZ die derde in de
    gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens
    bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning
    kost.

3. De uitoefening van het recht op kennisneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel,
    geschiedt in de regel door middel van fysieke inzage op de vestigingslocatie van VDZ.
    Indien de cursist om medische of dringende persoonlijke redenen niet in staat is tot
    bezoek aan VDZ zal VDZ op schriftelijke wijze aan het verzoek van de cursist voldoen. 

4. Een cursist kan in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden te allen
    tijde tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bij VDZ bezwaar aantekenen.
    VDZ beoordeelt binnen 4 (vier) weken na ontvangst van het bezwaar of dit
    gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, beëindigd zij terstond de
    verwerking.

Artikel 8: Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

1. VDZ zal zich inspannen om te waarborgen dat de te registreren persoonsgegevens
    volledig en juist zijn.

2. Als de cursist betreffende persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel
    of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn
    dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt,
    heeft de cursist recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
    van deze gegevens.

3. Een verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming dient
    schriftelijk door cursist bij VDZ te worden ingediend. Het verzoek dient te
    worden voorzien van een specificatie van de betreffende persoonsgegevens.

4. VDZ deelt degene die het schriftelijk verzoek heeft ingediend, uiterlijk binnen
    4(vier) weken schriftelijk mee of, en in hoeverre, aan het verzoek kan worden
    voldaan. Een weigering van dat verzoek is met redenen omkleed. 

Artikel 9: Verzoeken door cursist

1. Verzoeken door cursist met betrekking tot het uitoefenen van rechten van
    cursist kunnen slechts schriftelijk worden ingediend bij VDZ.

2. Alvorens een verzoek in te willigen draagt VDZ zorg voor de vaststelling van
    de identiteit van de verzoeker. Indien het verzoek wordt gedaan door de
    wettelijk vertegenwoordiger van de cursist is een schriftelijke machtiging tot
    vertegenwoordiging vereist.

Artikel 10: Adressering van verzoeken

Verzoeken tot inzage of verzet als bedoeld in dit privacyreglement dienen te worden ingediend bij de cursuscoördinator van de desbetreffende vestiging van VDZ. 

Artikel 11: Bezwaar en beroep

1. Binnen 6 (zes) weken na ontvangst van het antwoord op diens verzoek als
    bedoeld in dit privacyreglement kan de cursist zich tot de rechtbank wenden
    met het schriftelijke verzoek VDZ te bevelen alsnog diens verzoek toe of af te
    wijzen, dan wel een bezwaar al dan niet te honoreren.

2. De cursist dient zich ook binnen de beroepstermijn tot het College
    Bescherming Persoonsgegevens te wenden met het verzoek te bemiddelen of
    te adviseren in zijn geschil met VDZ.

Artikel 12: Publicatie  

1. Dit reglement ligt ter inzage bij VDZ wordt op verzoek kosteloos toegezonden
    aan iedere belanghebbende. 

Artikel 13: Inwerkingtreding

1. Dit privacyreglement is inwerking getreden juni 2016.

Artikel 14: Kandidaten informeren ten aanzien van privacyreglement

Cursisten van VDZ kunnen via de website van VDZ www.vdz.nu het privacyreglement opvragen.
Cursisten krijgen, bij het afsluiten van het contract, een schriftelijk exemplaar van het privacyreglement uitgereikt.